Zarząd Spółki GANT DEVELOPMENT S.A. informuje, że w
dniu 25 lipca 2011 roku otrzymał zawiadomienie od Przewodniczącego Rady
Nadzorczej – Janusza Konopki o nabyciu w dniu 22 lipca 2011 r. na
Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w trybie pozasesyjnym
19 000 akcji Emitenta za cenę 10,50 zł za jedną akcję. Zarząd
jednocześnie wskazuje, iż przekazanie informacji o dokonaniu ww.
transakcji następuje zgodnie z art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi gdyż nabywca akcji Emitenta jest członkiem
jego organów nadzorczych.