Zarząd Spółki GANT DEVELOPMENT S.A. informuje, że w
dniu 20 marca 2012 roku otrzymał zawiadomienie od Przewodniczącego Rady
Nadzorczej – Janusza Konopki o nabyciu w dniu 20 marca 2012 roku na
Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w trybie sesyjnym 5000
akcji Emitenta za cenę 8,9 zł za jedną akcję. Zarząd jednocześnie
wskazuje, iż przekazanie informacji o dokonaniu ww. transakcji następuje
zgodnie z art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
gdyż nabywca akcji Emitenta jest członkiem jego organów nadzorczych.