SONEL SA niniejszym przekazuje do publicznej
wiadomości informację, iż w dniu 29.12.2011 r. został poinformowany o
nabyciu przez Pana Krzysztofa Wieczorkowskiego – Prezesa Zarządu SONEL
SA, w dniu 28.12.2011 r. 22000 szt. akcji zwykłych na okaziciela serii C
SONEL SA. Akcje te nie są przedmiotem obrotu giełdowego. Transakcja
została dokonana na podstawie umowy cywilno-prawnej. Pan Krzysztof
Wieczorkowski poinformował Spółkę, iż akcje, o których mowa powyżej
nabył po średniej cenie 4,00 zł za jedną akcję. Przed dokonaniem
transakcji, o której mowa powyżej, Pan Krzysztof Wieczorkowski posiadał
3095744 szt. akcji SONEL SA/ głosów na walnym zgromadzeniu SONEL SA, co
stanowiło udział w ogólnej liczbie głosów w wysokości 22,11 %. Po
transakcjach, o których mowa powyżej pan Krzysztof Wieczorkowski posiada
3 117 744 akcji/ głosów na walnym zgromadzeniu SONEL SA, co stanowi
udział w ogólnej liczbie głosów w wysokości 22,27%.