Zarząd TIM S.A. niniejszym informuje, iż dnia 25 stycznia 2011r.
został poinformowany przez Prokurenta Spółki – Annę Słobodzian-Puła o
nabyciu 5.000 (słownie: pięciu tysięcy ) sztuk akcji TIM S.A. po
średniej cenie 10,11 zł za jedną akcję.

Akcje, o których mowa powyżej zostały nabyte w dniach 20.07.2011r i
22.07.2011r na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w
ramach transakcji sesyjnych zwykłych.