Zarząd Spółki GANT DEVELOPMENT S.A. informuje, iż w
dniu 12 grudnia 2011 r. Emitent, na podstawie przepisów Rozporządzenia
Komisji Wspólnot Europejskich nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r.,
nabył 6800 akcji własnych celem ich umorzenia. Akcje zostały nabyte za
średnią jednostkową cenę 6,08 zł. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 1
zł. Nabyte przez Emitenta akcje stanowią 0,033 % udziału w kapitale
zakładowym i dają prawo do 6800 głosów na Walnym Zgromadzeniu. Łączna
liczba posiadanych przez Emitenta akcji własnych wynosi 213918 akcji, co
daje prawo do 213918 głosów na Walnym Zgromadzeniu.