Zarząd Spółki GANT DEVELOPMENT S.A. informuje, iż w
dniu 14 listopada 2011 r. Emitent, na podstawie przepisów Rozporządzenia
Komisji Wspólnot Europejskich nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r.,
nabył 5500 akcji własnych celem ich umorzenia. Akcje zostały nabyte za
średnią jednostkową cenę 7,20 zł. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 1
zł. Nabyte przez Emitenta akcje stanowią 0,027 % udziału w kapitale
zakładowym i dają prawo do 5500 głosów na Walnym Zgromadzeniu. Łączna
liczba posiadanych przez Emitenta akcji własnych wynosi 108648 akcji, co
daje prawo do 108648 głosów na Walnym Zgromadzeniu.