Zarząd Spółki GANT DEVELOPMENT S.A. informuje, iż w
dniu 15 grudnia 2011 r. Emitent, na podstawie przepisów Rozporządzenia
Komisji Wspólnot Europejskich nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r.,
nabył 4000 akcji własnych celem ich umorzenia. Akcje zostały nabyte za
średnią jednostkową cenę 5,95 zł. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 1
zł. Nabyte przez Emitenta akcje stanowią 0,020 % udziału w kapitale
zakładowym i dają prawo do 4000 głosów na Walnym Zgromadzeniu. Łączna
liczba posiadanych przez Emitenta akcji własnych wynosi 225518 akcji, co
daje prawo do 225518 głosów na Walnym Zgromadzeniu.