Zarząd Spółki GANT DEVELOPMENT S.A. informuje, iż w
dniu 21 grudnia 2011 r. Emitent, na podstawie przepisów Rozporządzenia
Komisji Wspólnot Europejskich nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r.,
nabył 6600 akcji własnych celem ich umorzenia. Akcje zostały nabyte za
średnią jednostkową cenę 6,09 zł. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 1
zł. Nabyte przez Emitenta akcje stanowią 0,032 % udziału w kapitale
zakładowym i dają prawo do 6600 głosów na Walnym Zgromadzeniu. Łączna
liczba posiadanych przez Emitenta akcji własnych wynosi 243318 akcji, co
daje prawo do 243318 głosów na Walnym Zgromadzeniu.