Zarząd Spółki GANT DEVELOPMENT S.A. informuje, iż w
dniu 24 listopada 2011 r. Emitent, na podstawie przepisów Rozporządzenia
Komisji Wspólnot Europejskich nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r.,
nabył 4500 akcji własnych celem ich umorzenia. Akcje zostały nabyte za
średnią jednostkową cenę 6,37 zł. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 1
zł. Nabyte przez Emitenta akcje stanowią 0,022 % udziału w kapitale
zakładowym i dają prawo do 4500 głosów na Walnym Zgromadzeniu. Łączna
liczba posiadanych przez Emitenta akcji własnych wynosi 146748 akcji, co
daje prawo do 146748 głosów na Walnym Zgromadzeniu.