Zarząd Spółki GANT DEVELOPMENT S.A. informuje, iż w
dniu 07 października 2011 r. Emitent, na podstawie przepisów
Rozporządzenia Komisji Wspólnot Europejskich nr 2273/2003 z dnia 22
grudnia 2003 r., nabył 3500 akcji własnych celem ich umorzenia. Akcje
zostały nabyte za średnią jednostkową cenę 7,61 zł. Wartość nominalna
jednej akcji wynosi 1 zł. Nabyte przez Emitenta akcje stanowią 0,017 %
udziału w kapitale zakładowym i dają prawo do 3500 głosów na Walnym
Zgromadzeniu. Łączna liczba posiadanych przez Emitenta akcji własnych
wynosi 65808 akcji, co daje prawo do 65808 głosów na Walnym
Zgromadzeniu.