Zarząd Spółki GANT DEVELOPMENT S.A. informuje, iż w
dniu 03 października 2011 r. Emitent, na podstawie przepisów
Rozporządzenia Komisji Wspólnot Europejskich nr 2273/2003 z dnia 22
grudnia 2003 r., nabył 5095 akcji własnych celem ich umorzenia. Akcje
zostały nabyte za średnią jednostkową cenę 7,10 zł. Wartość nominalna
jednej akcji wynosi 1 zł. Nabyte przez Emitenta akcje stanowią 0,025 %
udziału w kapitale zakładowym i dają prawo do 5095 głosów na Walnym
Zgromadzeniu. Łączna liczba posiadanych przez Emitenta akcji własnych
wynosi 47967 akcji, co daje prawo do 47967 głosów na Walnym Zgromadzeniu