Zarząd Spółki GANT DEVELOPMENT S.A. informuje, iż w
dniu 12 października 2011 r. Emitent, na podstawie przepisów
Rozporządzenia Komisji Wspólnot Europejskich nr 2273/2003 z dnia 22
grudnia 2003 r., nabył 1500 akcji własnych celem ich umorzenia. Akcje
zostały nabyte za średnią jednostkową cenę 8,68 zł. Wartość nominalna
jednej akcji wynosi 1 zł. Nabyte przez Emitenta akcje stanowią 0,007 %
udziału w kapitale zakładowym i dają prawo do 1500 głosów na Walnym
Zgromadzeniu. Łączna liczba posiadanych przez Emitenta akcji własnych
wynosi 73408 akcji, co daje prawo do 73408 głosów na Walnym
Zgromadzeniu.