Zarząd Spółki GANT DEVELOPMENT S.A. informuje, iż w
dniu 13 października 2011 r. Emitent, na podstawie przepisów
Rozporządzenia Komisji Wspólnot Europejskich nr 2273/2003 z dnia 22
grudnia 2003 r., nabył 1400 akcji własnych celem ich umorzenia. Akcje
zostały nabyte za średnią jednostkową cenę 8,57 zł. Wartość nominalna
jednej akcji wynosi 1 zł. Nabyte przez Emitenta akcje stanowią 0,007 %
udziału w kapitale zakładowym i dają prawo do 1400 głosów na Walnym
Zgromadzeniu. Łączna liczba posiadanych przez Emitenta akcji własnych
wynosi 74808 akcji, co daje prawo do 74808 głosów na Walnym
Zgromadzeniu.