Zarząd Spółki GANT DEVELOPMENT S.A. informuje, iż w
dniu 13 stycznia 2012 r. Emitent, na podstawie przepisów Rozporządzenia
Komisji Wspólnot Europejskich nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r.,
nabył 2100 akcji własnych celem ich umorzenia. Akcje zostały nabyte za
średnią jednostkową cenę 7,61 zł. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 1
zł. Nabyte przez Emitenta akcje stanowią 0,010 % udziału w kapitale
zakładowym i dają prawo do 2100 głosów na Walnym Zgromadzeniu. Łączna
liczba posiadanych przez Emitenta akcji własnych wynosi 289403 akcji, co
daje prawo do 289403 głosów na Walnym Zgromadzeniu.