Zarząd Spółki GANT DEVELOPMENT S.A. informuje, iż
spółka zależna Emitenta GANT PM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
14 S.K.A. z siedzibą we Wrocławiu nabyła od osób fizycznych, w drodze
umowy sprzedaży zawartej w dniu 2 sierpnia 2011 roku, aktywa o znacznej
wartości to jest nieruchomość gruntową niezabudowaną o powierzchni
6,2568 ha, położoną we Wrocławiu przy ul. Racławickiej, za cenę
wynoszącą 60 milionów złotych, płatną w ratach. Transakcja zwolniona
jest z podatku od towarów i usług. Źródłem finansowania nabycia aktywów
są środki własne Emitenta. Na nieruchomości planowana jest inwestycja
obejmująca budowę około 16 budynków mieszkalnych wielorodzinnych o
łącznej powierzchni ponad 50.000 metrów kwadratowych. I etap inwestycji
posiada pozwolenie na budowę, rozpoczęcie projektu przewiduje się na IV
kwartał 2011 r.

Kryterium uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości jest ich
wartość, która przekracza 10 % wartości przychodów ze sprzedaży Grupy
Kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.