Zarząd COMPLEX S.A. informuje, że w dniu 3 sierpnia
2011 roku podmiot zależny, Complex Marketing sp. z o.o. z siedzibą w
Łodzi, podpisał z Fabryką Szlifierek JOTES S.A. w upadłości
likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi (JOTES) umowę zakupu zorganizowanej
części przedsiębiorstwa JOTES. Tym samym łączna wartość umów
podpisanych przez spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej COMPLEX
S.A. z JOTES w okresie ostatnich 12 miesięcy wyniosła 9.600.000,00 zł
brutto.

Umową o największej wartości jest ww. umowa z dnia 3 sierpnia 2011 roku
zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa JOTES, w skład której
wchodzą:

1. prawo użytkowania wieczystego działek gruntu położonych w Łodzi przy
ulicy Papierniczej nr 7 o łącznej powierzchni 3,1196 ha wraz z
naniesieniami stanowiącymi odrębny przedmiot własności obejmującymi
m.in. budynek hali produkcyjnej o powierzchni 19.752 m2 oraz część
budynku biurowego o powierzchni 1.152 m2,

2. zbiór ruchomych środków trwałych, to jest:

a) ruchome środki trwałe dużej wartości – maszyny i urządzenia,

b) ruchome środki trwałe małej wartości;

3. zbiór wydzielonych zapasów, to jest:

c) wyposażenie maszyn i narzędzia,

d) części i półfabrykaty,

e) surowce i materiały;

4. zbiór wydzielonych wartości niematerialnych i prawnych, w tym znak towarowy ” JOTES”.

Łączna cena zakupu wynosi 8.001.000,00 zł. Zakup został sfinansowany w następujący sposób:

a) 800.000,00 zł ze środków własnych Complex Marketing sp. z o.o.,

b) 7.201.000,00 zł z kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym
zaciągniętego w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedzibą w
Warszawie, o podpisaniu którego Spółka informowała raportem bieżącym nr
31/2011 z dnia 2 sierpnia 2011 roku.

Wartość ewidencyjna zorganizowanej części przedsiębiorstwa JOTES w
księgach rachunkowych Complex Marketing sp. z o.o. nie została na dzień
przekazania niniejszego raportu określona. Wyceny składników majątku
zorganizowanej części przedsiębiorstwa JOTES, które zostały wykonane na
zlecenie Emitenta wskazują jednak, iż będzie to kwota w istotny sposób
wyższa od ceny nabycia.

Umowa nabycia aktywów nie zawiera innych specyficznych warunków
odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów
oraz postanowień dotyczących kar umownych, których wartość
przekraczałaby 10% wartości tej umowy lub wyrażoną w złotych
równowartość kwoty 200 tys. euro.

Complex Marketing sp. z o.o. jest podmiotem w 100 % zależnym od COMPLEX
S.A., ponadto Pan Radosław Łodziato – Wiceprezes Zarządu Emitenta pełni
funkcję Prezesa Zarządu Complex Marketing sp. z o.o.. Pomiędzy COMPLEX
S.A. i osobami zarządzającymi oraz nadzorującymi, a także pomiędzy
Complex Marketing sp. z o.o. i osobami zarządzającymi oraz
nadzorującymi, a JOTES i osobami nim zarządzającymi nie istnieją żadne
powiązania.

Kryterium uznania umowy nabycia aktywów za znaczącą, stanowi jej wartość przekraczająca 10% kapitałów własnych COMPLEX S.A..

JOTES jest firmą z wieloletnimi tradycjami (rok powstania 1866),
doświadczeniem w zakresie konstrukcji i wykonania wysokiej klasy
szlifierek konwencjonalnych oraz automatycznych. Przedsiębiorstwo jest
jednym z czołowych producentów i eksporterów szlifierek do płaszczyzn,
otworów i wałków w Polsce. JOTES jest ponadto jedyną firmą w kraju
mającą kompetencje w zakresie przeprowadzania remontów i napraw
profesjonalnych szlifierek dla przemysłu.

Nieruchomości wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa
JOTES zlokalizowane są w bliskiej odległości od wcześniej nabytych przez
COMPLEX S.A. nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Przybyszewskiego
176/178. Ponieważ ich powierzchnia znacząco przekracza potrzeby JOTES,
nieruchomości w przeważającej części zostaną przeznaczone pod wynajem w
celu generowania przychodów z najmu.

Complex Marketing sp. z o. o. planuje kontynuować dotychczasowy sposób
wykorzystania aktywów produkcyjnych nabytych od JOTES natomiast na
bazie nieruchomości nabytych w ramach zorganizowanej części
przedsiębiorstwa JOTES Spółka zamierza utworzyć kompleks komercyjnych
powierzchni magazynowo-produkcyjnych i biurowych JOTES Business Park.