Zarząd TIM SA z siedzibą w Siechnicach informuje, iż w
związku z zarejestrowaniem przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
podwyższenia kapitału zakładowego MARKETEO.COM SA z kwoty 715.000 PLN
do kwoty 1.000.000 PLN, w konsekwencji emisji 2.850.000 akcji serii C
MARKETEO COM. SA, o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, objętych przez
TIM SA , aktualnie TIM SA posiada 5.350.000 akcji MARKETEO.COM SA o
wartości nominalnej 0,10 PLN ( dziesięć groszy ) każda, co stanowi
udział w wysokości 53,5 % w kapitale zakładowym MARKETEO.COM SA.

Wyżej wymienione akcje uprawniają TIM SA do 53,5 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu MARKETEO.COM SA.

Przed zarejestrowaniem przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego, o
którym mowa powyżej, TIM SA posiadał 2.500.000 akcji serii A MARKETEO.
COM z siedzibą w Bydgoszczy o wartości nominalnej 0,10 PLN ( dziesięć
groszy ) każda, które łącznie stanowiły 34,96 % w kapitale zakładowym
MARKETEO.COM SA i uprawniały do 34,96 % głosów w ogólnej liczbie głosów
na Walnym Zgromadzeniu MARKETEO.COM SA.

Informację o przyjęciu przez TIM SA oferty nabycia 2.850.000 akcji
serii C MARKETEO.COM SA, Zarząd TIM SA przekazał do publicznej
wiadomości w dniu 14.09.2011r raporcie bieżącym nr 19/2011.