Raport Bieżący nr 16/2022

 

Zarząd Gamedust S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, że w związku z niedochowaniem przez Emitenta wymogów co do trybu i warunków publikacji skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2021, działając na podstawie §17 ust. 1, §17c ust. 1 pkt 1) i §17b ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz w związku z §6 ust. 12 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., uchwałą nr 586/2022 z dnia 20 czerwca 2022 roku, postanowił o (1) nałożeniu na Emitenta kary upomnienia oraz (2) nałożeniu na Emitenta obowiązku zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą.