Raport Bieżący nr 8/2022

 

Zarząd Gamedust S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, że w związku z niedochowaniem przez Emitenta wymogów co do trybu i warunków publikacji raportu kwartalnego za IV kwartał roku 2021, działając na podstawie §17 ust. 1 i §17c ust. 1 pkt 1) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz w związku z §6 ust. 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., uchwałą nr 318/2022 z dnia 24 marca 2022 roku, postanowił o nałożeniu na Emitenta kary upomnienia.

 

Emitent informuje, że powodem niedochowaniem przez Emitenta wymogów co do trybu i warunków publikacji raportu kwartalnego za IV kwartał roku 2021 były tylko i wyłącznie problemy losowe po stronie biegłego rewidenta, badającego sprawozdanie finansowe Emitenta za rok 2021. W szczególności, z przyczyn losowych biegły rewident nie był w stanie sporządzić, w uzgodnionym z Emitentem terminie, sprawozdania z badania skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2021. Z tego powodu Emitent podjął decyzję o przesunięciu terminu publikacji skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego Emitenta za rok 2021 oraz o publikacji z opóźnieniem raportu okresowego kwartalnego za IV kwartał 2021 roku. Zarząd Emitenta podkreśla, że zaistniała sytuacja była niemożliwa do przewidzenia i miała charakter jednorazowy. Jednocześnie Zarząd Emitenta dołoży wszelkich starań, aby w przyszłości nie wystąpiły naruszenia obowiązków informacyjnych, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie, naruszenia w zakresie terminowości publikacji raportów okresowych.