Raport Bieżący nr 12/2022

 

Zarząd Gamedust S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, że w związku z niedotrzymaniem przez Emitenta terminu publikacji raportu rocznego za rok 2021, działając na podstawie §11 ust. 1 pkt 2) i ust. 1a Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., uchwałą nr 507/2022 z dnia 1 czerwca 2022 roku, postanowił o nałożeniu na Emitenta kary zawieszeniu obrotu akcjami Emitenta na rynku NewConnect. Zawieszenie będzie trwać do końca drugiego dnia obrotu następującego po dniu, w którym Emitent przekaże do publicznej wiadomości, raport roczny za rok 2021, w trybie i na warunkach obowiązujących na rynku NewConnect. Zarząd Emitenta informuje, że czyni wszelkie możliwe starania celem maksymalnego skrócenia okresu zawieszenia.