Raport Bieżący nr 11/2022

 

W związku z pkt 16a Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect, Zarząd Gamedust S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje o naruszeniu przez Emitenta obowiązku informacyjnego określonego w §5 ust 1 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”, polegającym na nieprzekazaniu w ustalonym terminie skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2021, a w szczególności nie przekazaniu w ustalonym terminie następujących dokumentów:

 

1. sprawozdanie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2021;

 

2. stanowisko Zarządu na temat opinii z zastrzeżeniem wyrażonej przez firmę audytorską w sprawozdaniu z badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2021;

 

3. opinia Rady Nadzorczej na temat opinii z zastrzeżeniem wyrażonej przez firmę audytorską w sprawozdaniu z badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2021.

 

 

 

Emitent wskazuje, że powodem naruszenia wskazanego obowiązku informacyjnego były problemy organizacyjne po stronie Emitenta. Zarząd Emitenta czyni starania celem publikacji brakujących dokumentów, wskazanych powyżej, w możliwie najszybszym terminie, przy czym według informacji pochodzącej od biegłego rewidenta Emitenta, powinno to być możliwe do dnia 3 czerwca 2022 roku. Zarząd Emitenta dołoży wszelkich starań, aby w przyszłości nie wystąpiły naruszenia obowiązków informacyjnych, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie, naruszenia w zakresie terminowości publikacji raportów okresowych.