Raport Bieżący nr 6/2022

 

W związku z pkt 16a Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect, Zarząd Gamedust S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje o naruszeniu przez Emitenta:

 

 

 

1/ obowiązku informacyjnego określonego w §5 ust 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”, polegającym na nieprzekazaniu we właściwym terminie raportu kwartalnego za IV kwartał 2021 roku, który to raport zostanie przekazany w dniu 21 marca 2022 roku;

 

2/ obowiązku informacyjnego określonego w §6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”, polegającym na nieprzekazaniu w ustalonym terminie raportu w sprawie zmiany harmonogramu publikacji raportów okresowych w roku 2022, który to raport został przekazany w dniu 19 marca 2022 roku.

 

 

 

Emitent informuje, że powodem naruszenia wskazanych obowiązków informacyjnych były tylko i wyłącznie problemy losowe po stronie biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Emitenta za rok 2021. W szczególności, z przywołanych przyczyn losowych biegły rewident nie był w stanie sporządzić, w uzgodnionym z Emitentem terminie, sprawozdania z badania skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2021. Z tego powodu Emitent podjął decyzję o przesunięciu terminu publikacji skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego Emitenta za rok 2021 oraz o publikacji z opóźnieniem raportu okresowego kwartalnego za IV kwartał 2021 roku.

 

 

 

Zarząd Emitenta wskazuje, że zaistniała sytuacja była niemożliwa do przewidzenia i miała charakter jednorazowy. Jednocześnie Zarząd Emitenta dołoży wszelkich starań, aby w przyszłości nie wystąpiły naruszenia obowiązków informacyjnych, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie, naruszenia w zakresie terminowości publikacji raportów okresowych.