Zarząd
ADVADIS S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej „Emitent’) w raporcie
okresowym za I półrocze 2010 roku przekazał informację o wszczętym przez
Royal Unibrew Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Royal Unibrew AS z
siedzibą w Faxe (Dania) postępowaniu pojednawczym (zawezwanie do próby
ugodowej dotyczyło roszczeń z tytułu umowy sprzedaży przedsiębiorstwa), w
postępowaniu którym Emitent został wskazany jako uczestnik.

W nawiązaniu do powyższej treści Emitent informuje, że w dniu 13 czerwca
2011 roku powziął wiadomość o wniosku o wszczęcie postępowania
arbitrażowego złożonym w dniu 1 czerwca 2011 roku przez Royal Unibrew AS
z siedzibą w Faxe do Sądu Arbitrażowego przy Izbie Handlowej w
Sztokholmie. Przedmiotem postępowania są roszczenia Royal Unibrew AS
związane z powołaną powyżej umową sprzedaży przedsiębiorstwa skierowane
solidarnie przeciwko Emitentowi oraz poręczycielowi.

Wartość przedmiotu sporu Royal Unibrew AS wynosi: 14.500.716 złotych.

W ocenie Emitenta roszczenia podnoszone przez Royal zostały objęte
zawartą w dniu 7 grudnia 2005 roku ugodą, której zasadniczym celem było
definitywne rozliczenie wszelkich roszczeń pomiędzy stronami
wynikających z umowy sprzedaży przedsiebiorstwa z dnia 26 kwietnia 2005
roku oraz innych umowach towarzyszących. Emitent nadmienia, że zgodnie z
powołaną ugodą spółki Royal zrzekły się wszelkich roszczeń m. in. w
stosunku do Emitenta powstałych na podstawie umowy sprzedaży
przedsiębiorstwa.

Niezależnie od całkowitej bezzasadności roszczeń Royal, Emitent
podtrzymuje swoje stanowisko wyrażone w przekazanym do publicznej
wiadomości raporcie za I półrocze 2010 roku, że roszczenia te uległy
przedawnieniu.