Nowy istotny akcjonariusz wsparciem strategii rozwoju Grupy Pozbud

Pan Andrzej Raubo przekroczył próg 25% w kapitale Pozbud S.A. oraz 31% w głosach na WZ. Przed dokupieniem akcji (RB 24/2021) posiadał 1% akcji, uprawniających do 0,9% głosów.

To bardzo jasny sygnał, kiedy osoba do niedawna zarządzająca w Grupie Pozbud nowym biznesem, segmentem OZE, zdecydowała się na tak dużą inwestycję w akcje spółki. Co ważne, Pan Andrzej Raubo równolegle wspiera działalność Grupy Pozbud w tym obszarze, zarządzając spółką realizującą projekty OZE. Wyjście Pana Andrzeja Raubo z Zarządu spółki-matki jest elementem porządkowania składu zarządów i budowy struktury holdingowej Grupy. W najbliższym czasie widzimy również możliwość wzmocnienia składu Zarządu spółki-matki. Klarowna sytuacja w akcjonariacie i konsekwentna realizacja strategii rozwoju otwierają przed Grupą Pozbud ogromne szanse, które zamierzamy wykorzystać w możliwie pełnym zakresie– podkreśla Łukasz Fojt, Prezes Zarządu Pozbud S.A. oraz największy do tej pory akcjonariusz, posiadający 26,5% udziałuw kapitale zakładowym spółki.

Strategia Grupy Pozbud zakłada rozwój wszystkich obszarów działalności, w tym nowych – o bardzo dużym potencjale biznesowym: dewelopowanie elektrowni fotowoltaicznych, wiatrowych i hybrydowych oraz sprzedaż  infrastruktury dozarządzania energią (segment OZE), a także obsługa dużych kontraktów na modernizację wagonów kolejowych (segment przemysłu kolejowego).

– Porządkujemy organizację, optymalizujemyprodukcję stolarki otworowej i dynamicznie rozwijamy sprzedaż. Kontynuujemy równolegle realizację wieloletniej umowy z zakresu budownictwa teletechnicznego, jaką wykonujemy w konsorcjum dla PKP PLK. To dwa główne obszary, które zapewniają nam stabilny fundament dla rozwoju projektów segmentu kolejowego i OZE, które to dwa nowe segmenty mogą odgrywać główną rolę w przyszłości. Nowe segmenty,w ramach których jesteśmy na etapieanaliz, budowania zespołów i pozyskiwania partnerów, to rynki o perspektywicznej wartości dziesiątek miliardów złotych. Nasza Grupa stoi obecnie przed szansami rozwoju, jakich nigdy dotąd nie miała– wskazuje Prezes Fojt.

W segmencie OZE w weryfikacji jest osiem lokalizacji, które mogą być potencjalnie przeznaczone pod elektrownie fotowoltaiczne, wiatrowe i hybrydowe o łącznej mocy 460 MW. Na tą chwilęprzygotowanymodel biznesowy polega na dewelopowaniu i sprzedaży projektów, którymi szczególnie zainteresowane są zakłady przemysłowe oraz firmy energetyczne. Nie wykluczamy również zaangażowania się w sferę budowlaną na omawianych projektach. Pierwsze projekty mogą przejść w fazę realizacji jeszcze w tym roku lub na początku przyszłego. Do końca bieżącego roku Spółka zamierza również przygotować ofertę sprzedaży nowoczesnych modułowych systemów do zarządzania energią.

W segmencie przemysłu kolejowego konsorcjum Pozbudu i firma Mag-Train złożyło już oferty w postępowaniach przetargowych na modernizację 130 wagonów na łączną kwotę ponad 590 mln zł. Oczekuje jednocześnie na zaproszenie przez PKP Intercity do podpisania umowy na kwotę 70,5 mln zł, a w przypadku pozostałych przetargów –na rozstrzygnięcie. Konsorcjum planuje udział w postępowaniach przetargowych organizowanych w ramach realizacji Planu rozwoju i inwestycji PKP Intercity na lata 2021-2030, zakładającego inwestycje, w tym inwestycje taborowe, do roku 2030 na poziomie 19 mld zł.

W segmencie stolarki otworowej Pozbud do tej pory bazował w dużym stopniu na działalności handlowej i podwyższaniu wartości dodanej zakupionych półproduktów, podczas gdy obecnie skupia się na wzroście marży w oparciu o własne wyroby gotowe. Grupa Pozbud zakłada zwiększenie sprzedaży produktów klasy premium, zwiększenie sprzedaży drzwi zewnętrznych i sprzedaży drzwi wewnętrznych. W najbliższym czasie wzrost przychodów, w tym dzięki rosnącemu eksportowi, powinien skutkować uruchomieniem drugiej zmiany produkcyjnej. Docelowo w perspektywie pięciu lat Spółka zamierza generować przychody ze sprzedaży stolarki otworowej na poziomie 100 mln złotych.

W segmencie budownictwa Pozbud zakłada udział w kolejnych kontraktach infrastrukturalnych w ramach budownictwa kolejowego, jakie są przewidziane do realizacji do roku 2030. Spółka liczy, że uzyskanie referencji na prowadzonym obecnie kontrakcie GSM-R o wartości 721 mln zł, z czego do końca 2020 roku rozpoznano około 250 mln zł,umożliwi wzięcie udziału w realizacji inwestycji PKP PLK do roku 2040, które mają mieć wartość przekraczającą 250 mld zł. Jeszcze w 2021 roku możliwe jest wszczęcie postępowań przetargowych na kontrakty warte łącznie 17 mld zł, w których to postępowaniach przetargowych może wziąć udział Grupa Pozbud.

Widzimymożliwość szybkiego wzrostu, ale jednocześnie chcemy dzielić się sukcesem bezpośrednio z akcjonariuszami, czemu ma służyć opublikowana polityka dywidendowa. Zakłada ona, że do 66%  zysku netto może zostać przeznaczone na dywidendę– wskazuje Michał Ulatowski, Wiceprezes Zarządu Pozbud S.A.

Spółka analizuje utworzenie struktury holdingowej, w której poszczególne spółki-córki będą odpowiedzialne za realizacje zadań biznesowych z konkretnego segmentu działalności. Planowana jest również zmiana nazwy spółki-matki notowanej na GPW, co będzie spójne ze zmianami zachodzące w Grupie.

 

***

GRUPA POZBUD

Pozbud to polska firma z siedzibą w Poznaniu o blisko 40-letniej historii. Po zmianach właścicielskich w 2020 roku powstała wzmocniona Grupa Pozbud, która dotychczas generuje przychody na działalności operacyjnej wtrzech segmentach:

  • Budownictwo teletechniczne (sztandarowy kontrakt: budowa sieci światłowodowej dla PKP PLK),
  • Stolarka otworowa (nowoczesny zautomatyzowany zakład produkcyjny, oprócz sprzedaży krajowej rosnący eksport do UE oraz USA),
  • Działalność deweloperska (w III kw. 2021 powinna zostać zakończona sprzedaż projektu Strzeszyn-Zacisze).

W ramach strategii rozwoju oraz na bazie rozpoczętych działań biznesowych w najbliższych kwartałachmożna spodziewać się istotnego rozwoju działalności w dwóch nowych obszarach biznesowych:

  • Odnawialne źródła energii (OZE) – dewelopowanie projektów OZE oraz sprzedaż i produkcja systemów magazynowania i zarządzania energią,
  • Przemysł kolejowy – modernizacja wagonów kolejowych.

Od 2008 roku spółka Pozbud jest spółką notowaną na rynku głównym GPW. Więcej informacji na temat Grupy Pozbud można znaleźć pod adresem www.pozbud.pl.