Raport bieżący 34/2021

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 69/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. oraz nr 5/2021 r. z dnia 12 lutego 2021 r., Zarząd „K2 Holding” S.A. (poprzednio: K2 Internet S.A., „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym delegowany członek Rady Nadzorczej Spółki otrzymał oświadczenia o objęciu przez osoby uprawnione – członków Zarządu Spółki (dalej: „Osoby Uprawnione”) łącznie 30.000 (słownie: trzydziestu tysięcy) sztuk niezbywalnych w drodze czynności prawnej warrantów subskrypcyjnych serii C1 (dalej: „Warranty subskrypcyjne”) uprawniających do objęcia takiej samej ilości sztuk akcji zwykłych serii B (dalej: „Akcje Motywacyjne”).

 

Objęcie Warrantów Subskrypcyjnych jest wynikiem spełnienia się warunków opisanych w § 3 pkt. 10 – 11 uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych i akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego, zmiany Statutu oraz uchylenia uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 listopada 2020 r. (dalej: „Uchwała”).

 

 

Spółka informuje, że Warranty Subskrypcyjne zostały objęte nieodpłatnie w formie zdematerializowanej. Wydanie Warrantów Subskrypcyjnych oraz powstanie praw z nich wynikających nastąpi w dniu ich pierwszego zapisania na rachunkach papierów wartościowych Osób Uprawnionych.

Prawo do objęcia Akcji Motywacyjnych będzie mogło być zrealizowane przez Osoby Uprawnione nie później niż do dnia 31 grudnia 2026 r., przy czym w żadnym wypadku nie później niż w terminie 24 miesięcy od dnia ustania okresu pełnienia funkcji przez Osobę Uprawnioną z wyjątkiem sytuacji dobrego odejścia zdefiniowanego w Uchwale.

 

Dane osoby dokonującej powiadomienia: Emilia Gajzler – Manager Biura Zarządu i Relacji Inwestorskich.