Raport bieżący 35/2022

 

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 69/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r., nr 5/2021 r. z dnia 12 lutego 2021 r., nr 29/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r. Zarząd „K2 Holding” S.A niniejszym informuje, że w dnu dzisiejszym delegowany członek Rady Nadzorczej Spółki otrzymał oświadczenia o objęciu przez osoby uprawnione – członków Zarządu Spółki (dalej: „Osoby Uprawnione”) łącznie:

 

– 30.000 (słownie: trzydziestu tysięcy) sztuk niezbywalnych w drodze czynności prawnej warrantów subskrypcyjnych serii C2 (dalej: „Warranty subskrypcyjne C2”) uprawniających do objęcia takiej samej ilości sztuk akcji zwykłych serii C (dalej: „Akcje Motywacyjne C”).;

– 30.000 (słownie: trzydziestu tysięcy) sztuk niezbywalnych w drodze czynności prawnej warrantów subskrypcyjnych serii C3 (dalej: „Warranty subskrypcyjne C3”) uprawniających do objęcia takiej samej ilości sztuk akcji zwykłych serii D (dalej: „Akcje Motywacyjne D”).;

– 60.000 (słownie: sześćdziesięciu tysięcy) sztuk niezbywalnych w drodze czynności prawnej warrantów subskrypcyjnych serii C4 (dalej: „Warranty subskrypcyjne C4”) uprawniających do objęcia takiej samej ilości sztuk akcji zwykłych serii E (dalej: „Akcje Motywacyjne E”).;

 

Objęcie Warrantów Subskrypcyjnych C2, C3, C4 jest wynikiem spełnienia się warunków opisanych w Uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych i akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego, zmiany Statutu oraz uchylenia uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 listopada 2020 r., zmienionej Uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 sierpnia 2022 r. (dalej: „Uchwała”).

 

Spółka informuje, że Warranty Subskrypcyjne zostały objęte nieodpłatnie w formie zdematerializowanej. Wydanie Warrantów Subskrypcyjnych oraz powstanie praw z nich wynikających nastąpi w dniu ich pierwszego zapisania na rachunkach papierów wartościowych Osób Uprawnionych.

 

Prawo do objęcia Akcji Motywacyjnych C, D, E będzie mogło być zrealizowane przez Osoby Uprawnione nie później niż do dnia 31 grudnia 2024 r., przy czym w żadnym wypadku nie później niż w terminie 24 miesięcy od dnia ustania okresu pełnienia funkcji przez Osobę Uprawnioną z wyjątkiem sytuacji dobrego odejścia zdefiniowanego w Uchwale.

 

Dane osoby dokonującej powiadomienia: Emilia Gajzler – Manager Biura Zarządu i Relacji Inwestorskich