Raport bieżący 11/2023

 

Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała oświadczenia o objęciu przez Osoby Uprawnione 141 234 (słownie: sto czterdzieści jeden tysięcy dwieście trzydzieści cztery) imiennych, niezbywalnych warrantów subskrypcyjnych serii H („Warranty”) uprawniających do objęcia takiej samej ilości akcji zwykłych na okaziciela serii K („Akcje Motywacyjne”).

 

Objęcie Warrantów jest wynikiem spełnienia warunków dotyczących:

– osiągnięcia przez Spółkę EBITDA na poziomie nie niższym niż 108.000.000 zł za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r.,

– osiągnięcia przez Spółkę znormalizowanego skonsolidowanego zysku netto na poziomie nie niższym niż 76.100.000 zł za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r.,

– osiągnięcia przez wskaźnik zwrotu z akcji Spółki w roku 2022 poziomu o 5 punktów procentowych wyższego od dynamiki zmian indeksu WIG w 2022 r.,

co zostało potwierdzone przez Radę Nadzorczą Spółki uchwałą z dnia 22 marca 2023 roku.

 

Warranty zostały wyemitowane w ramach Programu Motywacyjnego IV na lata 2021 – 2023, realizowanego w ramach warunkowego podwyższenia kapitału określonego uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 listopada 2020 roku w sprawie ustanowienia Programu Motywacyjnego IV, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych i akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego oraz zmiany Statutu („Program Motywacyjny IV”), o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 23/2020 z dnia 12 listopada 2020 roku, jak również w raportach okresowych.

 

Zgodnie z otrzymanymi oświadczeniami, Członkowie Zarządu Spółki objęli łącznie 65.010 Warrantów, a menedżerowie, pracownicy i współpracownicy spółek Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. 76.224 Warrantów.

 

Spółka informuje, iż Warranty zostały objęte nieodpłatnie, a emisja prowadzona jest w formie zdematerializowanej, tj. prawa płynące z Warrantów powstaną w chwili zapisania ich po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych.

 

Prawo do objęcia Akcji Motywacyjnych będzie mogło być zrealizowane przez Osoby Uprawnione nie wcześniej niż od dnia 1 lipca 2024 roku i nie później niż do dnia 31 grudnia 2025 roku.