Raport Bieżący nr 15/2022

 

Zarząd Gamedust S.A. z siedzibą we Wrocławiu, („Emitent” lub „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o wpisie zmiany statutu Emitenta do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Sąd Rejestrowy”) w dniu 10.06.2022 roku.

 

 

 

Sąd Rejestrowy wpisał zmiany statutu Spółki dokonane uchwałą nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 stycznia 2022 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki poprzez umorzenie akcji własnych Emitenta.

 

 

 

W związku z powyższym Emitent wskazuje, że obecnie wysokość kapitału zakładowego wynosi 15.944.859 zł (piętnaście milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt dziewięć złotych) i dzieli się na 159.448.590 akcji wszystkich emisji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym:

 

a) 6.500.000 (sześć milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,

 

b) 603.840 (sześćset trzy tysiące osiemset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii B,

 

c) 759.247 (siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C,

 

d) 25.000.000 (dwadzieścia pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D,

 

e) 5.424.350 (pięć milionów czterysta dwadzieścia cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E,

 

f) 14.175.000 (czternaście milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F,

 

g) 106.986.153 (sto sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) akcji imiennych serii G.

 

 

 

Ujednolicony tekst jednolity statutu Spółki, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

 

 

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”

 

 

kom ebi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl