Raport bieżący 26/2021

Zarząd spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka, Emitent) informuje, że w związku z rezygnacją pana Andrzeja Raubo z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu, Rada Nadzorcza w dniu 13 sierpnia 2021 roku, działając w trybie art. 383 §1 k.s.h. oraz §11 ust. 2 lit h) Statutu Spółki delegowała Członka Rady Nadzorczej – pana Marcina Raubo do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Spółki (Wiceprezesa Zarządu) – na okres 3 miesięcy.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, pan Marcin Raubo nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta ani spółek z Grupy Kapitałowej POZBUD, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej ani w spółce osobowej, nie jest też członkiem organu innej konkurencyjnej osoby prawnej i nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Życiorys zawodowy pana Marcina Raubo zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki.

 

Tym samym po ostatnich zmianach w organach Spółki:

1) w skład Zarządu wchodzą: pan Łukasz Fojt – Prezes Zarządu, pan Marcin Raubo oddelegowany czasowo do wykonywania czynności członka Zarządu Spółki (Wiceprezesa Zarządu), pan Michał Ulatowski – Wiceprezes Zarządu;

2) w skład Rady Nadzorczej wchodzą: pan Andrzej Raubo, pan Dominik Hunek; pan Wojciech Prentki, pan Jacek Tucharz, pan Marcin Raubo.