Raport bieżący 57/2021

 

Zarząd spółki Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”) informuje o odwołaniu:

 

1. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. zwołanego – stosownie do treści raportu bieżącego nr: 48/2021 – na dzień 8 grudnia 2021 r., na godzinę 10:00, w Krakowie w PREMIER Hotel Kraków, przy ul. Opolskiej 14a;

2. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. zwołanego – stosownie do treści raportu bieżącego nr: 54/2021 – na dzień 21 grudnia 2021 r., na godzinę 10:00, w Krakowie w PREMIER Hotel Kraków, przy ul. Opolskiej 14a.

 

Jednocześnie Emitent informuje, iż postanowił o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. na dzień 27 stycznia 2022 r. Porządek obrad tego Zgromadzenia będzie obejmował wszystkie punkty umieszczone w porządku obrad odwołanych Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Mercator Medical S.A. z dnia 8 i 21 grudnia 2021 r. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia z datą na 27 stycznia 2022 r. oraz treść projektów uchwał zostaną przekazane do wiadomości Akcjonariuszy w dniu dzisiejszym.

 

Przyczyną uzasadniającą decyzję o odwołaniu Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń, zwołanych na dzień 8 i 21 grudnia 2021 r., jest troska o Akcjonariuszy i pracowników Grupy Mercator Medical oraz chęć umożliwienia uczestnictwa w obradach jak najszerszej grupie Akcjonariuszy. W okresie od zwołania przedmiotowych Walnych Zgromadzeń do dnia publikacji niniejszego Raportu nastąpiła istotna zmiana sytuacji epidemicznej w Polsce i perspektyw w tym zakresie. Zwołane na grudzień bieżącego roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia przypadają w prawdopodobnym okresie apogeum czwartej fali pandemii wirusa SARS-CoV-2. Dodatkowo w przestrzeni publicznej pojawiły się alarmujące wiadomości o wykryciu nowej odmiany wirusa, której charakterystyka nie jest jeszcze ustalona. Emitent ma także na uwadze, iż rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2021 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 2177), w okresie od 1 grudnia 2021 r. do 17 grudnia 2021 r. zostały wprowadzone tzw. „alertowe obostrzenia”. W rezultacie Zarząd Emitenta dostrzega potrzebę ograniczenia w miesiącu grudniu 2021 r. bezpośrednich kontaktów osobistych, które mogłyby zwiększać ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Analogiczne zasady Emitent wdrożył również wobec swoich pracowników, wprowadzając obowiązek pracy w trybie zdalnym do dnia 9 stycznia 2022 r. włącznie.