Raport bieżący z plikiem 21/2022

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka), w uzupełnieniu do raportu bieżącego 19/2022 z dnia 3 czerwca 2022 roku stanowiącego ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przekazuje do wiadomości publicznej:

1) Sprawozdanie Rady Nadzorczej COMPREMUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu za 2021 rok

2) Sprawozdanie o wynagrodzeniach w 2021 roku;

3) Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta z oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

 

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl