Raport bieżący z plikiem 9/2023

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. („Spółka”) w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („ZWZ”), wraz z treścią projektów uchwał oraz dokumentami, które mają być przedmiotem obrad ZWZ jak niżej:

1. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań z działalności i finansowych za rok obrotowy 2022, którego rozpatrzenie i zatwierdzenie ma być przedmiotem punktu 10 planowanego porządku obrad ZWZ Spółki.

2. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ALUMETAL S.A. w roku 2022, którego rozpatrzenie i zatwierdzenie ma być przedmiotem punktu 11 planowanego porządku obrad ZWZ Spółki.

3. Tekst jednolity Regulaminu Pracy Rady Nadzorczej ALUMETAL S.A., którego zatwierdzenie ma być przedmiotem punktu 15 planowanego porządku obrad ZWZ Spółki.

4. Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ALUMETAL S.A. za 2022 rok wraz z Raportem niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi oceny sprawozdania o wynagrodzeniach, które należy uznać za istotne w ramach podejmowania uchwały w ramach punktu 16 planowanego porządku obrad ZWZ Spółki.

 

ZWZ odbędzie się dnia 18 kwietnia 2023 roku o godz. 11:00 w Warszawie (00-085) przy ul. Bielańskiej 12, w siedzibie Penteris, Tokaj i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerska.

 

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

 

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl