Raport bieżący z plikiem 16/2024

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Fabrity Holding S.A. („Emitent”, „Spółka”) niniejszym ogłasza Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Spółki na jej rzecz („Zaproszenie”), na poniższych warunkach:

 

• przedmiotem Zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji jest nie więcej niż 192.500 (słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji Spółki, które reprezentują nie więcej niż 7,83% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania nie więcej niż 7,83% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

• oferowana cena zakupu jednej akcji Spółki wynosi 40,00 zł (czterdzieści złotych 00/100);

• Spółka przeznaczy na nabywanie akcji w ramach Zaproszenia maksymalnie do 7.700.000,00 zł (siedem milionów siedemset tysięcy złotych 00/100);

• przyjmowanie ofert sprzedaży akcji od akcjonariuszy Spółki rozpocznie się w dniu 15 kwietnia 2024 r., a zakończy w dniu 22 kwietnia 2024 r. (godz. 15:00 CET);

• rozliczenie wszystkich transakcji nastąpi w dniu 25 kwietnia 2024 r.;

• podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu i rozliczeniu Zaproszenia jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie;

Zaproszenie ogłaszane jest na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 3 stycznia 2024 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia oraz uchwały Zarządu Spółki nr 1/2024 z dnia 11 kwietnia 2024 r. w sprawie określenia zasad nabywania w imieniu i na rzecz Spółki akcji własnych w celu ich umorzenia.

 

Pełna treść Zaproszenia znajduje się w Załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

 

Zastrzeżenie prawne: Zaproszenie nie stanowi publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie Publicznej”). W szczególności, do Zaproszenia nie mają zastosowania przepisy art. 72a, 73 ani 79 Ustawy o Ofercie Publicznej, jak również przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, sposobu i trybu składania i przyjmowania zapisów w wezwaniu oraz dopuszczalnych rodzajów zabezpieczenia. Zaproszenie nie stanowi też oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny („Kodeks Cywilny”). Zaproszenie nie stanowi również oferty zakupu ani nie nakłania do sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych, w szczególności w jakimkolwiek państwie, w którym składanie tego rodzaju oferty lub nakłanianie do sprzedaży papierów wartościowych byłoby niezgodne z prawem lub wymagałoby jakichkolwiek zezwoleń, powiadomień lub rejestracji.

 

Dokument Zaproszenia nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. W sprawach związanych z Zaproszeniem inwestorzy powinni skorzystać z porady doradców inwestycyjnych, prawnych i podatkowych. Akcjonariusz odpowiadający na Zaproszenie ponosi wszelkie konsekwencje prawne, finansowe oraz podatkowe podejmowanych decyzji inwestycyjnych.

 

 

 

 

Osoba dokonująca powiadomienia: Emilia Gajzler – Manager Biura Zarządu i Relacji Inwestorskich

 

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl