Zarząd COMPLEX S.A. informuje, że zwołuje na dzień 19
marca 2012 r. na godzinę 10:00, w siedzibie Spółki w Łodzi, Al.
Marszałka Edwarda Śmigłego Rydza 20, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i sporządzenie listy obecności.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do powzięcia uchwał.

4.Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

5.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

7.Wolne wnioski.

8.Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

[Dowiedz się więcej]