Raport bieżący 8/2023

 

Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2023 z dnia 15 marca 2023 roku informuje, iż w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Spółki dotyczący podziału zysku netto za rok obrotowy 2022 w kwocie 156.247.486,76 zł (słownie: sto pięćdziesiąt sześć milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt sześć groszy) oraz w sprawie wypłaty dywidendy w łącznej kwocie 216.065.846,34 zł (słownie: dwieście szesnaście milionów sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset czterdzieści sześć złotych trzydzieści cztery grosze) i zgodnie z powyższym Rada Nadzorcza Spółki zarekomendowała:

1) kwotę 156.087.782,76 zł (słownie: sto pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt sześć groszy) pochodzącą z zysku netto Spółki za 2022 rok oraz kwotę 59.978.063,58 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt osiem groszy) pochodzącą z utworzonego z zysku kapitału zapasowego Spółki, przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, tj. w łącznej kwocie 216.065.846,34 zł, czyli 13,82 zł (słownie: trzynaście złotych osiemdziesiąt dwa grosze) na każdą akcję Spółki,

2) kwotę 159.704,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset cztery złote zero groszy) przeznaczyć na zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Spółki.

 

W związku z wypłatą w dniu 29 grudnia 2022 roku przez Spółkę zaliczki na poczet dywidendy za rok 2022 w kwocie 51.593.147,10 zł, tj. 3,30 zł na każdą akcję, Rada Nadzorcza Spółki dla pozostałej części dywidendy w kwocie 164.472.699,24 zł (słownie: sto sześćdziesiąt cztery miliony czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia cztery grosze), czyli 10,52 zł (słownie: dziesięć złotych pięćdziesiąt dwa grosze) na każdą akcję, pozytywnie zaopiniowała ustalenie dnia dywidendy na dzień 27 kwietnia 2023 roku, a terminu wypłaty dywidendy na dzień 27 lipca 2023.

 

W związku z powyższym, Rada Nadzorcza Spółki zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały o rozporządzeniu zyskiem netto za rok 2022 i wypłacie dywidendy zgodnie z wnioskiem Zarządu.