Najbliższe wydarzenia

Orphee

Wrz 2, 2014

Rada Dyrektorów Orphée SA („Orphée”) informuje, iż w dniu 01
września 2014 r. – w celu umożliwienia racjonalnego wykonania Planu
Reorganizacji Grupy Cormay (por. raport bieżący nr 37/2013 powołujący na
raporty wcześniejsze), którego celem jest przeniesienie działalności
produkcyjno-dystrybucyjnej Grupy Cormay do Orphée i pozostawienie w PZ
Cormay SA z siedzibą w Łomiankach („Cormay”) działalności
badawczo-rozwojowej o wysokim stopniu innowacyjności – Orphée zawarła
ze spółką PLANEZZA LTD, zarejestrowaną zgodnie z prawem cypryjskim przez
Registrar of Companies pod numerem HE304622, z siedzibą przy 75
Prodromou Avenue, I piętro, biuro 101, 2063 Nikozja, Cypr, umowę
sprzedaży 1.499 udziałów spółki TT Management, sp. z o.o. z siedzibą w
Łomiankach, przy ul. Akacjowej 1, KRS KRS 0000026846. Wartość umowy
sprzedaży 1.499 udziałów [100% kapitału spółki TT Management, sp. z
o.o.] strony wynegocjowały na kwotę 2.407.705,12 franków szwajcarskich
[CHF]. Na cenę nabycia udziałów spółki TT Management, sp. z o.o. przez
Orphee składa się:

1.] kwota 7.430.000 PLN – stanowiąca oszacowaną przez Eudeco, sp.
z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie wartość odtworzeniową nieruchomości
należących do TT Management, sp. z o.o. , położonych w Lublinie przy
ul. Rapackiego 19B i 19C, według wyceny na dzień 17 czerwca 2014.

2. ] kwota 400.000 PLN – stanowiąca wynegocjowaną przez
sprzedającego, Planezza Ltd, nadwyżkę ponad wartość odtworzeniową,
uznaną przez Orphée w ramach racjonalizacji kosztów [uznano, że koszy
finansowe budowy nowego zakładu byłyby istotnie wyższe].

3. ] kwota 557.000 PLN – stanowiąca wierzytelność spółki TT Management wobec Tomasza Tuory.

Kwota 8.387.000 złotych przeliczona została na walutę transakcji wg tabeli kursów średnich walut NBP z dnia 01.09.2014.

Wierzytelność spółki TT Management, sp. z o.o. wobec p. Tomasza
Tuory została przez niego uznana pisemnie w dniu 01.09.2014 z
obowiązkiem zwrotu całej kwoty do dnia 15 września 2014 roku. Czynność
nabycia udziałów w spółce TT Management sp. z o.o. stanowi kontynuację
przenoszenia działalności produkcyjno-dystrybucyjnej ze spółki
dominującej Cormay do Orphée, którą zapoczątkowało szereg czynności
opisanych w powołanym wyżej raporcie bieżącym oraz zawarcie umowy
przedwstępnej sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa („Umowa”)
(por. raport bieżący nr 23/2014). W wyniku zakupu 1499 udziałów,
stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki TT Management, sp. z o.o. ,
Orphée uzyskała możliwość ulokowania działalności produkcyjno-usługowej
[nabywanej odrębnie od Cormay na podstawie umowy przedwstępnej – Raport
Bieżący 27/2014) do własnego obiektu, należącego po nabyciu udziałów
do spółki zależnej, TT Management, sp. z.o. o., i bez konieczności
budowy własnego zaplecza obiektowego.

Jednocześnie informuje się, że: 1. Obiekty wchodzące w skład
majątku TT Management, sp. z o.o. są wynajęte na rzecz spółki PZ CORMAY
SA z siedzibą w Polsce, w Łomiankach na podstawie umowy najmu z dnia
14.05.2013, czynsz najmu wynosi netto 50.000 złotych miesięcznie, umowa
zawarta jest w formie pisemnej na czas nieoznaczony z trzymiesięcznym
okresem wypowiedzenia. 2. Nieruchomości wchodzące w skład majątku TT
Management, sp. z o.o. , których prawo regulowane jest w dwóch księgach
wieczystych LU1/00246899/2 oraz LU1/00019024/8 są obciążone hipotecznie
na rzecz spółki PZ CORMAY SA, z siedzibą w Polsce, w Łomiankach, co
ujawniają odpowiednie wpisy w działach IV wskazanych ksiąg wieczystych,
zaś ani spółka TT Management, sp. z o.o. ani spółka Planezza Ltd od daty
ich ustanowienia nie uzyskiwały z tego tytułu żadnych korzyści
finansowych. 3. Orphee zobowiązało się do zmiany nazwy i siedziby
nabywanej spółki.