Najbliższe wydarzenia

Orphee

Wrz 11, 2014

Działając na podstawie art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005
roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz.1538) oraz
art. 70 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o
spółkach publicznych (Dz. U. 2009, Nr 185, poz. 1439) Rada Dyrektorów
Orphee SA z siedzibą w Genewie, Szwajcaria (Spółka), informuje, że w
dniu 10 września 2014 r. otrzymała od Tomasza Tuora zawiadomienie
złożone w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie oraz art. 69 ust. 1
ustawy o ofercie publicznej. Poniżej, treść przekazanego zawiadomienia:

„Działając na podstawie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi oraz art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych, ja niżej podpisany
Tomasz Tuora, z uwagi na fakt zajmowania przeze mnie stanowiska Prezesa
(Dyrektora Generalnego) oraz Członka Rady Dyrektorów ORPHÉE SA,
informuję, iż:

1/ w dniu 3 września 2014 r. zbyłem na rynku NewConnect (sesja
zwykła) 30.000 akcji ORPHEE SA z siedzibą w Genewie, Szwajcaria (dalej:
Spółka) po średniej cenie 3,20 PLN za akcję,

2/ w dniu 5 września 2014 r. zbyłem na rynku NewConnect (sesja
zwykła) 58.793 akcji ORPHEE SA z siedzibą w Genewie, Szwajcaria (dalej:
Spółka) po średniej cenie 3,20 PLN za akcję,

3/ w dniu 8 września 2014 r. zbyłem na rynku NewConnect (sesja
zwykła) 7.737 akcji ORPHEE SA z siedzibą w Genewie, Szwajcaria (dalej:
Spółka) po średniej cenie 3,21 PLN za akcję,

4/ w dniu 9 września 2014 r. zbyłem na rynku NewConnect (sesja
zwykła) 32.663 akcji ORPHEE SA z siedzibą w Genewie, Szwajcaria (dalej:
Spółka) po średniej cenie 3,05 PLN za akcję,

Przed w/w transakcjami posiadałem (bezpośrednio) 3.346.600 akcji
Spółki, które stanowiły 8,67 % w kapitale zakładowym Spółki, z których
przysługiwało mi 3.346.600 głosów, co stanowiło 8,67 % ogólnej liczby
głosów.

Po w/w transakcjach posiadam (bezpośrednio) 3.217.407 akcji Spółki,
które stanowią 8,33 % w kapitale zakładowym Spółki, z których
przysługuje mi 3.217.407 głosów, co stanowi 8,33 % w ogólnej liczby
głosów.