Najbliższe wydarzenia

Orphee

Wrz 16, 2014

Rada Dyrektorów (Zarząd) Orphée SA z siedzibą w Genewie, Szwajcaria
(Spółka), informuje, o uchwałach (tłumaczonych na język polski)
podjętych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 15 września
2014 r.:

1. Wybór nowego Członka Rady Dyrektorów

Uchwała: Akcjonariusze jednogłośnie wybierają Pana Piotra
Skrzyńskiego, urodzonego 26 września 1966r., obywatela Polski,
zamieszkałego ul. Marii Dąbrowskiej 8/12, 01-903 Warszawa, Polska.

– przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 23.829.251
(dwadzieścia trzy miliony osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście
pięćdziesiąt jeden), stanowiących 61,72% w kapitale zakładowym oraz
przy łącznej liczbie ważnych głosów 23.829.251 (dwadzieścia trzy miliony
osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden)

– „za” uchwałą oddano 23.829.251 (dwadzieścia trzy miliony osiemset
dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden) głosów, przy
braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” od głosowania, nie
zgłoszono też żadnych sprzeciwów.