Najbliższe wydarzenia

Orphee

Wrz 16, 2014

Rada Dyrektorów (Zarząd) Orphée SA z siedzibą w Genewie, Szwajcaria
(Spółka), informuje, iż w dniu 15 września 2014 r., Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy powołało nowego członka Rady Dyrektorów (Zarządu). Poniżej
znajdują się informacje, dotyczące nowo powołanego Członka Zarządu, o
których mowa w §10 pkt 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego
Systemu Obrotu:

1. Piotr Skrzyński:

a) życiorys zawodowy obejmujący w szczególności: imię, nazwisko,
zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin
upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:

Pan Piotr Skrzyński, Członek Rady Dyrektorów, powołany na kadencję
2014r (kadencja upływa wraz ze zwołaniem Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki za rok obrotowy 2014);

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

Pan Piotr Skrzyński jest z wykształcenia inżynierem, ekonomistą i
finansistą. Jest absolwentem Akademii Górniczo– Hutniczej w Krakowie na
Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki o specjalizacji
elektrotechnika– automatyka ( rok 1992), Ecole Nationale Superieure des
Telecommunications de Bretagne w Brest (Francja) na kierunku ekonomii
(MBA- rok 1993), jak również Erst [&] Young+ Szkoła Główna Handlowa w
Warszawie- Executive In Finance (MBA- rok 2007). Pan Piotr Skrzyński
posiada wieloletnie doświadczenie menedżerskie na rynku krajowym oraz
zagranicznym zarówno w spółkach o kapitale zagranicznym jak i krajowym.
Karierę zawodową rozpoczął w pod koniec swoich studiów we Francji, w
firmie Merlin Gerin- departament Europy Środkowej i Wschodniej. Pod
koniec 1993 roku powrócił do Polski, gdzie w dalszym ciągu pracował jako
kierownik marketingu tej firmy w Polsce. Po przejęciu firmy Merlin
Gerin przez Schneider Electric w roku 1995, pełnił kolejno funkcję
Dyrektora Marketingu, Strategii oraz Rozwoju w firmie Schneider Electric
Polska będącą filią tego koncernu w Polsce. Na początku roku 2003 Pan
Piotr Skrzyński objął stanowisko Dyrektora Zarządzającego Vatech Polska-
filii austriackiego koncernu specjalizującego się w kompleksowych
rozwiązaniach dla energetyki. Z końcem 2003 roku Pan Piotr Skrzyński
został Wiceprezesem Zarządu spółki giełdowej Apator S.A. z Torunia,
gdzie do połowy 2007 roku był odpowiedzialny za sprzedaż i rozwój
przedsiębiorstwa oraz wsparcie w zakresie budowy grupy technologicznej i
kapitałowej. Od 2007 do 2009 działając jako wiceprezes TRIAS S.A. Pan
Piotr Skrzyński prowadził restrukturyzację tej spółki multimedialnej, w
celu uporządkowania jej aktywów i optymalizacji zwrotów z inwestycji. Od
20 kwietnia 2009 roku Pan Piotr Skrzyński pełni funkcję Prezesa w
PROTEKTOR S.A, gdzie przeprowadził prace restrukturyzacyjne tej spółki
wraz z jej oddziałami w Niemczech, Francji, Czechach i Mołdawii. Jest
aktualnie członkiem rad nadzorczych spółek: Sygnity S.A.; Harper
Hygienics S.A. oraz Rubicon Partners S.A.;

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta:

nie dotyczy

d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w
okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem
organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem,
czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal
wspólnikiem:

Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego Protektor S.A.- Prezes Zarządu (nadal),

Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie- Członek Rady Nadzorczej (nadal),

Harper Hygienics S.A. z siedzibą w Warszawie- Członek Rady Nadzorczej (nadal),

Rubicon Partners S.A. z siedzibą w Warszawie – Członek Rady Nadzorczej (nadal);

e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana
osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej
ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich
pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek
organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego:

nie dotyczy

f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego
lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w
odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka
organu zarządzającego lub nadzorczego:

nie dotyczy

g) informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest
konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest
wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem
organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek
konkurencyjnej osoby prawnej:

nie dotyczy

h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników
niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997
r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:

Pan Piotr Skrzyński nie figuruje w w/w rejestrze.