Najbliższe wydarzenia

Orphee

Wrz 16, 2014

Rada Dyrektorów Orphée SA z siedzibą w Genewie, Szwajcaria (Spółka),
informuje, że Spółka otrzymała dnia 16 września 2014 r. informację o
podjęciu uchwały nr 789/14 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów
Wartościowych S.A. z dnia 16 września 2014 r., na podstawie której
Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. postanowił
zarejestrować w depozycie papierów wartościowych 14.000.000 (czternaście
milionów) akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej
0,10 CHF (dziesięć centymów) każda oraz oznaczyć je kodem CH0197761098,
pod warunkiem podjęcia przez Spółkę organizującą alternatywny system
obrotu decyzji o wyznaczeniu pierwszego dnia notowania tych akcji w tym
systemie. Zarejestrowanie akcji nastąpi w terminie trzech dni od
otrzymania przez Krajowy Depozyt decyzji, o której mowa powyżej, nie
wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji, jako dzień
rozpoczęcia notowania tych akcji. Informacja o zarejestrowaniu akcji pod
kodem CH0197761098 zostanie przekazana w formie komunikatu Krajowego
Depozytu. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.