Raport bieżący 22/2022

 

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Gamedust Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (Emitent) informuje, iż w dniu 20 grudnia 2022 r. otrzymał z European Education and Culture Executive Agency (EACEA) podpisaną Umowę na dofinansowanie (Umowa) w ramach programu Kreatywna Europa, komponent: MEDIA, temat: Video Games and Immersive Content Development.

 

W ramach Umowy Emitent otrzyma środki w wysokości 104 298.00 EUR (słownie: sto cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt osiem euro). Dofinasowanie zostanie przeznaczone na pre-produkcję kolejnej produkcji własnej Emitenta, a całość projektu zostanie zrealizowana w okresie 01 stycznia – 31 grudnia 2023 roku.

 

Zarząd Gamedust S.A. przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Spółki.