Raport bieżący 38/2022

 

Zarząd spółki Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że uzyskał informację o datowanym na 10 sierpnia 2022 r. postanowieniu Sądu Okręgowego w Krakowie („Postanowienie”) o udzieleniu spółce Glad Energia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Wnioskodawca”) zabezpieczenia roszczenia Wnioskodawcy o stwierdzenie nieważności ewentualnie uchylenie uchwały nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Spółkę lub spółkę zależną pożyczek członkowi Zarządu lub podmiotowi powiązanemu z członkiem Zarządu („Uchwała”), poprzez wstrzymanie wykonalności Uchwały ponad udzieloną pożyczkę na kwotę 52.000.000 zł, o której Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 22/2022 z dnia 14 czerwca 2022 r. – do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie. Sąd Okręgowy w Krakowie wyznaczył Wnioskodawcy dwutygodniowy termin na wniesienie powództwa o roszczenie objęte zabezpieczeniem pod rygorem upadku zabezpieczenia.

Do dnia przekazania niniejszego raportu odpis Postanowienia ani odpis pozwu Wnioskodawcy w sprawie o stwierdzenie nieważności ewentualnie uchylenie Uchwały nie zostały Spółce doręczone.

Po otrzymaniu Postanowienia Spółka podejmie decyzje o wniesieniu zażalenia.