Raport bieżący 31/2022

 

Zarząd spółki Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że w dniu 9 sierpnia 2022 r. do Spółki wpłynęło postanowienie Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 29 lipca 2022 r. („Postanowienie”) o udzieleniu Panu Cezaremu Waczków („Wnioskodawca”) zabezpieczenia roszczenia Wnioskodawcy o stwierdzenie nieważności ewentualnie uchylenie uchwały nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Spółkę lub spółkę zależną pożyczek członkowi Zarządu lub podmiotowi powiązanemu z członkiem Zarządu („Uchwała”), poprzez:

1) zakazanie Spółce udzielania pożyczki lub pożyczek na rzecz członka zarządu Spółki, tj. Wiesława Żyznowskiego, lub spółki zależnej od Wiesława Żyznowskiego lub innego podmiotu powiązanego z Wiesławem Żyznowskim na podstawie zgody udzielonej w Uchwale ponad już udzieloną pożyczkę na kwotę 52.000.000 zł (pięćdziesiąt dwa miliony złotych), o której Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 22 z dnia 14 czerwca 2022 r.;

2) nakazanie Spółce powstrzymania spółek zależnych, nad którymi Spółka sprawuje kontrolę poprzez udział w ich strukturze właścicielskiej (bezpośredni lub pośredni) od udzielania pożyczki lub pożyczek na podstawie zgody wyrażonej w Uchwale na rzecz członka zarządu Spółki, tj. Wiesława Żyznowskiego, lub spółki zależnej od Wiesława Żyznowskiego lub innego podmiotu z nim powiązanego ponad już udzieloną pożyczkę na kwotę 52.000.000 zł (pięćdziesiąt dwa miliony złotych), o której Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 22 z dnia 14 czerwca 2022 r.;

3) wstrzymanie wykonania Uchwały do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego ponad już udzieloną pożyczkę na kwotę 52.000.000 zł (pięćdziesiąt dwa miliony złotych), o której Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 22 z dnia 14 czerwca 2022 r.

Wydając Postanowienie Sąd Okręgowy w Krakowie wyznaczył Wnioskodawcy dwutygodniowy termin do złożenia pozwu przeciwko Spółce o zaspokojenie roszczenia objętego zabezpieczeniem pod rygorem upadku zabezpieczenia.

Treść i motywy Postanowienia są przedmiotem analizy, w rezultacie której Spółka podejmie decyzje o wniesieniu zażalenia.

W związku z wydaniem Postanowienia, do czasu jego uchylenia lub zmiany, albo upadku zabezpieczenia w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa, organy Spółki i spółek zależnych od Spółki powstrzymują się od podejmowania dalszych działań mających na celu wykonanie Uchwały.