Raport bieżący 31/2023

Zarząd Fabrity Holding S.A. (dalej: Emitent) informuje o podjęciu w dniu 11 października 2023 r. kierunkowej uchwały w przedmiocie rekomendacji dot. rozpoczęcia procesu dystrybucji do akcjonariuszy wolnych środków gotówkowych Spółki w kwocie rzędu 15 mln PLN uzyskanych w ramach transakcji sprzedaży spółek zależnych segmentu marketingowego (dalej: Transakcja), o której Emitent poinformował Raportem bieżącym 19/2023 z dnia 22 września 2023 r.

 

Na bazie aktualnych szacunków dotyczących pozycji gotówkowej oraz struktury kapitałów Spółki na koniec roku 2023 r., część tej dystrybucji mogłaby zostać zrealizowana w formie wypłaty dywidendy za rok 2023 (szacowanej na ok 8 mln PLN tj. ok 3,25 PLN na akcję), a w pozostałym zakresie korzystając z innych dopuszczalnych mechanizmów dystrybucji wartości do akcjonariuszy, w tym poprzez mechanizm skupu i dobrowolnego umorzenia akcji.

 

Zarząd przewiduje zwołanie na styczeń 2024 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (Walne Zgromadzenie), którego celem byłoby podjęcie decyzji odnośnie procedury, terminów i warunków dystrybucji, o której mowa powyżej, w zakresie w którym dystrybucja ta miałaby przyjąć inną niż dywidenda formę, w szczególności formę skupu i dobrowolnego umorzenia akcji.

 

Przedstawione założenia odnośnie dystrybucji wartości do Akcjonariuszy oparte są na bieżących kalkulacjach Zarządu Emitenta. W związku z tym Emitent zastrzega, że ostateczna rekomendacja stosownie do kwot i okoliczności, może ulec zmianie, w tym możliwa jest korekta ogólnej kwoty przeznaczonej do dystrybucji, jak również struktury i mechanizmów tej wypłaty.

 

Ostateczną decyzję co do warunków tej dystrybucji (dywidenda, umorzenie) oraz jej wartości podejmie Walne Zgromadzenie.

 

 

Osoba dokonująca zawiadomienia: Artur Piątek – Wiceprezes Zarządu Fabrity Holding S.A.