Raport bieżący 31/2022

 

W związku z otrzymaniem przez Alumetal S.A. z siedzibą w Kętach (dalej: „Emitent”, „Spółka”) w dniu 6 października 2022 roku od swojego akcjonariusza IPO30 UNIPESSOAL LDA wniosku rekomendującego podjęcie działań zmierzających do wypłaty zaliczki na poczet dywidendy za rok 2022, Zarząd Spółki po rozpatrzeniu tego wniosku niniejszym informuje, że w dniu 7 października 2022 roku została podjęta przez Zarząd Emitenta warunkowa uchwała w przedmiocie zamiaru i warunków wypłaty przez Spółkę zaliczki na poczet dywidendy za rok 2022 („Uchwała w przedmiocie Zaliczki”).

 

Zgodnie z treścią Uchwały w przedmiocie Zaliczki zostaną podjęte przez Spółkę działania w celu wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2022 w kwocie nie mniejszej niż 3,20 zł na jedną akcję (tj. w łącznej kwocie 50.029.718,40 zł) oraz nie większej niż 3,30 zł na jedną akcję (tj. w łącznej kwocie 51.593.147,10 zł) (dalej „Zaliczka na poczet dywidendy za rok 2022”). Zaliczka na poczet dywidendy za rok 2022 nie przekroczy połowy zysku netto osiągniętego przez Spółkę od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku, wykazanego w śródrocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki, które zostanie zbadane przez biegłego rewidenta.

 

Wypłata Zaliczki na poczet dywidendy za rok 2022 uzależniona jest od spełnienia się następujących warunków:

1) zbadane przez biegłego rewidenta śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za okres zakończony 30 czerwca 2022 roku, potwierdzi kwotę zysku netto Emitenta, którym Spółka może dysponować w celu wypłaty Zaliczki na poczet dywidendy za rok 2022,

2) Bank ING Bank Śląski S.A. finansujący Spółkę wyrazi zgodę na wypłatę Zaliczki na poczet dywidendy za rok 2022.

 

Niezwłocznie po spełnieniu się powyższych warunków (o ile warunki te spełnią się w terminie umożliwiającym wypłatę Zaliczki na poczet dywidendy za rok 2022 w roku 2022) Zarząd Spółki:

1) podejmie docelową uchwałę o wypłacie Zaliczki na poczet dywidendy za rok 2022 określającą m.in. ostateczną kwotę tej zaliczki oraz termin jej wypłaty,

2) wystąpi do Rady Nadzorczej Spółki o wyrażenie zgody na wypłatę Zaliczki na poczet dywidendy za rok 2022,

3) ogłosi w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o planowanej wypłacie Zaliczki na poczet dywidendy za rok 2022, co najmniej na cztery tygodnie przed datą wypłaty, określając m. in. dzień, na który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe, wysokość kwoty przeznaczonej do wypłaty, a także dzień, według którego ustala się uprawnionych do zaliczek.

 

Intencją Zarządu Spółki jest, aby wypłata Zaliczki na poczet dywidendy za rok 2022 nastąpiła dnia 29 grudnia 2022 roku.

 

Wypłata Zaliczki na poczet dywidendy za rok 2022 wpisuje się w realizację polityki dywidendowej Spółki umożliwiając jednocześnie wcześniejszą dystrybucję części zysków Spółki dla akcjonariuszy.

 

Uchwała w sprawie Zaliczki wchodzi w życie w przypadku gdy nie dojdzie do skutku wezwanie na akcje Spółki ogłoszone w dniu 29 kwietnia 2022 roku przez Hydro Aluminium AS, którego termin przyjmowania zapisów upływa 10 października 2022 roku.