Raport bieżący 6/2022

 

W nawiązaniu do raportu 24/2018 z dnia 26 listopada 2018 roku, Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 2 lutego 2022 roku powziął informację od spółki zależnej SPC-2 Sp. z o.o. o zawarciu datowanego na dzień 27 stycznia 2022 roku aneksu do umowy kredytu obrotowego w odnawialnej linii kredytowej Nr 18/5015 („Umowa kredytu”), zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie.

Na podstawie aneksu zmianie uległy następujące warunki Umowy kredytu:

a) limit kredytu zostanie podwyższony z kwoty 25.000.000 zł do kwoty maksymalnej 35.000.000 zł, przy czym limit w wysokości 35.000.0000,00 PLN będzie dostępny do dnia 31.07.2022 roku od dnia spełnienia warunków, którymi są między innymi zawarcie aneksu wydłużającego termin realizacji Kontraktu realizowanego dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przez Konsorcjum Wykonawców w składzie: Fonon Sp. z o.o., „SPC-2” Sp. z o.o., Herkules Infrastruktura Sp. z o.o. i Nokia Solutions and Networks Sp. z o.o. „Na zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS” oraz potwierdzenie dokonania dodatkowych zabezpieczeń wymaganych aneksem;

b) okres kredytowania został wydłużony do dnia 31 maja 2023 roku.

 

 

W związku z warunkowym podwyższeniem kwoty kredytu do 35.000.000 zł, w zakresie istniejących istotnych zabezpieczeń kredytu, między innymi:

1. wydłużeniu do dnia 30 listopada 2023 roku uległo poręczenie udzielone przez COMPREMUM S.A., ponadto w przypadku podwyższenia kwoty kredytu do 35.000.000 zł – zostanie podwyższone do kwoty limitu maksymalnego;

2. modyfikacji uległo oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kpc na kwotę 150 % kwoty kredytu, z terminem nadania aktowi klauzuli wykonalności do 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym upływa 3-letni termin liczony od daty spłaty ostatniej raty Kredytu.

Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie.