Raport Bieżący nr 17/2022

 

Zarząd Gamedust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Emitent) informuję, iż w dniu 30 czerwca 2022 roku, wypełniając zobowiązanie wynikające z Uchwały nr 586/2022 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 20 czerwca 2022 r. podpisał z firmą ABISTEMA Kancelaria Doradcza Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie umowę o pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy NewConnect w zakresie § 18 ust. 2 pkt 3) i 4) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Umowa została zawarta na czas nieokreślony, począwszy od dnia 30 czerwca 2022 roku.

 

 

 

Na mocy podpisanej umowy Autoryzowany Doradca będzie współdziałał z Emitentem w wypełnianiu obowiązków informacyjnych oraz doradzał w zakresie dotyczącym funkcjonowania instrumentów finansowych Emitenta w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

 

 

 

Emitent przekazał Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A kopię umowy zawartej z Autoryzowanym Doradcą wraz z oświadczeniem Autoryzowanego Doradcy, o którym mowa w § 18 ust. 5a Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, wypełniając tym samym wszystkie obowiązki, nałożone przez Regulatora Uchwałą Uchwały nr 586/2022 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 20 czerwca 2022 r.