Zarząd COMPLEX S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu
dzisiejszym Spółka otrzymała zwrotnie ugodę z dnia 10 listopada 2011
roku zawartą z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w
Warszawie (dalej PZU S.A.). Przedmiotem ugody jest ugodowe
rozstrzygnięcie roszczeń COMPLEX S.A., wynikających z umowy
ubezpieczenia zawartej w dniu 1 marca 2010 roku, związanych ze szkodami
poniesionymi przez Spółkę w wyniku pożaru z dnia 29 czerwca 2010 roku.

Na podstawie ww ugody PZU S.A. wypłaci COMPLEX S.A. dodatkowe odszkodowanie w kwocie 2.204.644,00 zł.

Łączna kwota odszkodowań wypłaconych Spółce przez PZU S.A. wyniesie 13.167.189,82 zł.

Natomiast łączna kwota odszkodowań wypłaconych przez PZU S.A. dla spółek
wchodzących w skład Grupy Kapitałowej COMPLEX S.A., które zostały
poszkodowane w pożarze wyniesie 14.752.536,38 zł.

Zarząd COMPLEX S.A. oświadczył, że kwota przyznanego Spółce
odszkodowania zaspokaja i wyczerpuje wszelkie roszczenia Spółki główne i
uboczne wobec PZU S.A., jakie powstały i mogą powstać w przyszłości z
tytułu szkody oraz stanowi należyte wyrównanie strat za powstałą szkodę i
wobec tego COMPLEX S.A. nie rości i nie będzie rościć w przyszłości z
tego tytułu w stosunku do PZU S.A. żadnych pretensji.

Jednocześnie strony ugody wyraziły wolę dalszej współpracy w zakresie
kontynuowania dotychczasowego programu ubezpieczeń majątkowych COMPLEX
S.A. oraz spółek Grupy Kapitałowej COMPLEX S.A., na uzgodnionych i
zaakceptowanych przez obie strony warunkach.