Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd GANT
DEVELOPMENT S.A. informuje, iż w dniu 1 lipca 2011 r. spółka zależna
Emitenta pod firmą GANT PM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
STABŁOWICE Spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, jako
Kredytobiorca, zawarła z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. z
siedzibą w Warszawie, umowę kredytu inwestorskiego NOWY DOM sprzedaż na
kwotę 12.543.456,00 zł. Kredyt zostanie przeznaczony na finansowanie
kosztów budowy netto realizacji budynku wielomieszkaniowego oznaczonego
jako „B3” stanowiącego II etap inwestycji mieszkaniowej „Pastelowa
Kraina” prowadzonej we Wrocławiu przy ul. Olbrachtowskiej. Termin
ostatecznej spłaty kredytu określony został na dzień 29 czerwca 2012
roku. Podstawowymi zabezpieczeniami spłaty kredytu są: hipoteka do
kwoty 18.815.184,00 zł na nieruchomości na której realizowana jest
inwestycja; przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia
kredytowanej budowy (a po jej zakończeniu – z umowy ubezpieczenia
budynków); przelew na rzecz PKO BP S.A. wierzytelności z umów zawartych z
nabywcami lokali budowanych i sprzedawanych w ramach kredytowanej
inwestycji; weksel własny in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę wraz z
deklaracja wekslową, poręczony przez Komplementariusza, tj. firmę Gant
PM Sp. z o.o.; klauzula potrącenia wierzytelności z rachunków
prowadzonych w PKO BP S.A.; pełnomocnictwo do dysponowania środkami
Kredytobiorcy zgromadzonymi na rachunkach prowadzonych w Kredyt Bank
S.A., Millennium Bank S.A. oraz w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.
Pozostałe postanowienia umowy kredytowej nie odbiegają od powszechnie
stosowanych dla tego typu umów. Podanie niniejszej informacji do
wiadomości publicznej uzasadnione jest faktem, iż uzyskanie kredytu może
mieć istotny wpływ na ocenę sytuacji finansowej Emitenta.