Raport bieżący 29/2024

Zarząd „Fabrity Holding” S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 14 maja 2024 r. Zarząd podjął uchwałę w sprawie podtrzymania i aktualizacji polityki dywidendowej obowiązującej w Spółce („Uchwała”), która została opublikowana przez Emitenta Raportem bieżącym nr 8/2015 w dniu 1 kwietnia 2015 r. („Polityka Dywidendowa”).

 

Polityka Dywidendowa przyjmuje następujące brzmienie:

„Zarząd Fabrity Holding S.A. zamierza przedkładać Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy propozycję wypłaty dywidendy w wysokości minimum 50% skonsolidowanego zysku netto z działalności operacyjnej za rok poprzedni. Przy rekomendacji podziału zysku Zarząd Spółki bierze pod uwagę sytuację finansową i płynnościową Grupy Kapitałowej Fabrity Holding S.A., a także ewentualne potrzeby inwestycyjne i zmiany w strukturze Grupy.”

 

Aktualizacja Polityki Dywidendowej podyktowana jest zmianą struktury Grupy Kapitałowej Fabrity Holding S.A., która nastąpiła w latach 2022 – 2023 w wyniku sprzedaży części spółek zależnych Fabrity Holding S.A. (spółki Oktawave S.A. i spółek segmentu marketingowego, tj. Agencja K2 sp. z o.o. oraz K2 Precise S.A.), z jednoczesną intencją utrzymania dotychczas obowiązującej polityki rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu podziału zysku przez wypłatę dywidendy w wysokości przyjętej w poprzedniej Polityce Dywidendowej, tj. minimum 50% skonsolidowanego zysku netto.

 

Dane osoby dokonującej powiadomienia: Emilia Gajzler – Manager Biura Zarządu i Relacji Inwestorskich